Skip to content

Kiểm tra khắc phục sự cố một hoặc nhiều trạm mất kết nối trên phần mềm (On Premise + Cloud ) ?

Posted on September 18, 2023

💡 Một hoặc nhiều trạm bị mất kết nối trên phần mềm như hình bên dưới, đã kiểm tra phần tín hiệu truyền về từ các hệ thống quan trắc phía doanh nghiệp, nhà máy.

  • Tiến hành kiểm tra phần mềm FileZilla Server có đang hoạt động hay không. Nếu không chạy, khởi động lại server tiếp nhận file như hình bên dưới.

  • Tiến hàng kiểm tra file các doanh nghiệp có truyền về các thư mục đã quy định hay không. Nếu không kiểm tra lại tín hiệu mạng, đường truyền hoặc thiết bị dataloger phía trạm. Đảm bảo tại thời điểm kiểm tra file từ các trạm phải được truyền về server tiếp nhận.

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.