Skip to content

Làm sao để hiển thị tên trạm quan trắc ở nhiều ngôn ngữ khác nhau?

Posted on September 18, 2023

💡 Bước 1: Truy cập menu Cấu hình →  Chọn Trạm quan trắc → Mục Sửa thông tin trạm;

Bước 2: Chọn biểu tượng ngôn ngữ tại trường tên trạm;

Bước 3: Thay đổi hiển thị tên trạm ở  3 ngôn ngữ là Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Đài Loan;

Bước 4: Lưu thay đổi.

 

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.