Skip to content

Làm sao để xem dữ liệu file txt đã truyền về server tiếp nhận dữ liệu hay chưa?

Posted on September 18, 2023

💡 Có thể sử dụng phần mềm ở các bên thứ 3 để đăng nhập tài khoản FTP được cung cấp từ người quản lý server tiếp nhận dữ liệu để kiểm tra

VD: dùng phần mềm filezilla để đăng nhập kiểm tra như hình, xem file đã về server tiếp nhận dữ liệu hay chưa.

Hoặc nếu bạn là người quản trị server tiếp nhận, có thể truy cập trực tiếp thư mục đã phân quyền cho tổ chức hoặc doanh nghiệp truyền file về để kiểm tra ví dụ như hình bên dưới :

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.