Skip to content

Tại trang chủ – giám sát tổng quan, làm thế nào để biết có tổng bao nhiêu trạm quan trắc ?

Posted on August 22, 2023

Tình trạng kết nối 27/27 → có 27 trạm đang kết nối/tổng số 27 trạm.
Khí thải 22/22 → có 22 trạm khí thải đang kết nối/tổng số 22 trạm khí thải.
Tương tự đối với nước thải 5/5 → có 5 trạm nước thải đang kết nối/tổng số 5 trạm nước thải.

 

Tại trang chủ - giám sát tổng quan, làm thế nào để biết có tổng bao nhiêu trạm quan trắc

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.