SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Góp phần xây dựng hệ thống
& quản lý cơ sở dữ liệu

Đáp ứng thông tư 10/2021/TT-BTNMT về Quan trắc Môi trường

Đáp ứng thông tư 17/2021/TT-BTNMT về Tài nguyên nước

Đáp ứng thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL về Quản lý Cơ sở dữ liệu

DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Contribute to building
the data system

Circular 10/2021/TT-BTNMT on Environmental Monitoring

Circular 17/2021/TT-BTNMT on Water Resources

Circular 02/2020/TT-BVHTTDL on Database Management

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thu thập dữ liệu

🎯 Kết nối dữ liệu tự động qua giao thức FTP đáp ứng đầy đủ các Thông tư của Bộ Tài nguyên & Môi trường

🎯 Kết nối tương thích với 99% địa chỉ IP camera với hệ thống phần mềm

🎯 Quản lý dữ liệu quan trắc và Giám sát định kỳ

Báo cáo & Phân tích

🎯 Lập báo cáo tổng hợp và trung bình theo giờ - ngày

🎯 So sánh sự biến thiên giữa các chỉ tiêu, các thông số theo mốc thời gian cụ thể

Lưu trữ

🎯 Tính năng lưu trữ tài liệu và đồng bộ trên các phiên bản như Google Drive/One Drive

🎯 Lưu trữ các vấn đề sự cố và tương tác nội bộ trên nền tảng

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Giải pháp cho Sở Tài nguyên & Môi trường

01 | iLotusLand for Environment – TT10

02 | iLotusLand for Environment – TT17

03 | iLotusLand for Data Management – TT02

04 | iLotusLand for Environment – Web LED

05 | iLotusLand for Environment – Web Public

01 | The infrastructure

02 | iLotusland Care

KẾT QUẢ

Case study