Skip to content

Làm sao để hiển thị tên thông số quan trắc ở nhiều ngôn ngữ khác?

Posted on September 18, 2023

💡 Bước 1: Truy cập menu Cấu hình →  Chọn Thông số quan trắc → Mục Sửa;

Bước 2: Chọn biểu tượng ngôn ngữ tại trường tên thông số;

Bước 3: Thay đổi hiển thị tên thông số ở 3 ngôn ngữ là Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Đài

Bước 4: Lưu thay đổi.

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.