Skip to content

Làm sao đổi password account trên website ?

Posted on August 22, 2023

Như hình bên dưới

Điền password cần đổi và bấm thay đổi mật khẩu khi xong!

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.