Skip to content

Mất dịch vụ xử lý file trên hệ thống khi kiểm tra dịch vụ? (On premise)

Posted on September 18, 2023

💡 Dịch vụ biến mất như hình dưới

Dùng lệnh pm2 resurrect để khôi phục lại dịch vụ

 

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.