Skip to content

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Chúng tôi là iLotusLand (“Công ty”, “chúng tôi”, “chúng ta”, “của chúng tôi”).

Chúng tôi vận hành trang web ilotusland.com, ứng dụng di động iLotusLand Monitoring (“Ứng dụng”), cũng như bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào liên quan được đề cập hoặc liên kết đến những điều khoản pháp lý này (các “Điều khoản Pháp lý”) (tổng quát gọi là “Các Dịch vụ”).

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại  [email protected].

Những Điều khoản Pháp lý này tạo thành một thỏa thuận có tính pháp lý giữa bạn, bất kể là cá nhân hay thay mặt một tổ chức và iLotusLand, liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Các Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Các Dịch vụ, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản Pháp lý này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ NÀY, BẠN CÓ QUYỀN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY VÀ BẠN PHẢI NGƯNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc các tài liệu có thể được đăng trên Các Dịch vụ theo thời gian được chú thích rõ ràng được đưa vào đây bằng việc tham chiếu. Chúng tôi giữ quyền, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, thay đổi hoặc sửa đổi những Điều khoản Pháp lý này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của các Điều khoản Pháp lý này, và bạn từ bỏ bất kỳ quyền được thông báo cụ thể về mỗi thay đổi như vậy. Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ các Điều khoản Pháp lý này để cập nhật thông tin. Bằng việc tiếp tục sử dụng Các Dịch vụ sau ngày mà các Điều khoản Pháp lý sửa đổi được đăng tải, bạn sẽ tuân thủ và được coi là đã nhận được thông báo và chấp nhận những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản Pháp lý sửa đổi nào đó.

Các Dịch vụ được dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng hoặc đăng ký Các Dịch vụ.

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên in một bản sao của các Điều khoản Pháp lý này cho mục đích lưu giữ của bạn.

1. DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thông tin được cung cấp khi sử dụng Các Dịch vụ không được dự định để phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ lãnh thổ hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ vi phạm pháp luật hoặc quy định, hoặc có thể khiến chúng tôi phải tuân thủ bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong lãnh thổ hoặc quốc gia đó. Vì vậy, những cá nhân chọn truy cập Các Dịch vụ từ các địa điểm khác, làm điều này trên sự chủ động của họ và chịu trách nhiệm duy nhất đối với việc tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và khi luật pháp địa phương có hiệu lực.

2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc được cấp phép sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm toàn bộ mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, hình ảnh và đồ họa trong Các Dịch vụ (tổng chung gọi là “Nội dung”), cũng như các nhãn hiệu, dấu hiệu dịch vụ và logo chứa trong đó (gọi là “Nhãn hiệu”).

Nội dung và Nhãn hiệu của chúng tôi được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật nhãn hiệu (và các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không công bằng) và các hiệp ước ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trong hoặc thông qua Các Dịch vụ “AS IS” chỉ cho mục đích nội bộ của bạn.

Sử dụng Các Dịch vụ của bạn

Dưới điều kiện bạn tuân thủ những Điều khoản Pháp lý này, bao gồm cả phần “CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM” dưới đây, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép điện tử không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi để:

 • Truy cập Các Dịch vụ.
 • Tải xuống hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn đã truy cập một cách chính xác.
 • Chỉ dùng cho mục đích kinh doanh nội bộ của bạn.

Trừ khi được quy định trong phần này hoặc ở bất kỳ đâu khác trong Điều khoản Pháp lý của chúng tôi, không có phần nào của Các Dịch vụ, Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái sản xuất, tổng hợp, xuất bản lại, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc sử dụng bất kỳ mục đích thương mại nào một cách trái phép, trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Nếu bạn muốn sử dụng Các Dịch vụ, Nội dung hoặc Nhãn hiệu cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài như đã được quy định trong phần này hoặc ở bất kỳ đâu khác trong Điều khoản Pháp lý của chúng tôi, vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến địa chỉ: [email protected]. Nếu chúng tôi cho phép bạn đăng, sao chép hoặc hiển thị công khai bất kỳ phần nào của Các Dịch vụ hoặc Nội dung của chúng tôi, bạn phải xác định chúng tôi là chủ sở hữu hoặc bên cấp phép của Các Dịch vụ, Nội dung hoặc Nhãn hiệu và đảm bảo rằng bất kỳ thông báo bản quyền hoặc thông báo sở hữu trí tuệ nào xuất hiện hoặc hiển thị trên nội dung của chúng tôi.

Chúng tôi giữ lại tất cả các quyền không được đề cập rõ ràng cho bạn về Các Dịch vụ, Nội dung và Nhãn hiệu.

Bất kỳ vi phạm nào về Quyền Sở hữu Trí tuệ này sẽ xem như vi phạm nghiêm trọng về Điều khoản Pháp lý của chúng tôi và quyền sử dụng Các Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Sự đóng góp của bạn

Xin vui lòng xem xét cẩn thận phần này và phần CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM trước khi sử dụng Các Dịch vụ của chúng tôi để hiểu rõ (a) những quyền bạn cấp cho chúng tôi và (b) những nghĩa vụ bạn có khi bạn đăng hoặc tải lên bất kỳ nội dung nào thông qua Các Dịch vụ.

 • Những đóng góp (Submissions): Bằng cách gửi trực tiếp cho chúng tôi bất kỳ câu hỏi, ý kiến, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác về Các Dịch vụ (“Đóng góp”), bạn đồng ý giao toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ trong Đóng góp đó cho chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ sở hữu Đóng góp này và có quyền sử dụng và phổ biến Đóng góp này một cách không hạn chế cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, kể cả thương mại hoặc không thương mại, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn.
 • Những đóng góp (Contributions): Các Dịch vụ có thể mời bạn tham gia trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào các blog, bảng thông điệp, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác trong đó bạn có thể tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, xuất bản, phân phối hoặc phát sóng nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc thông qua Các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, viết văn, video, âm thanh, hình ảnh, âm nhạc, đánh giá, nhận xét, ý kiến đánh giá, thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (“Đóng góp”). Bất kỳ Đóng góp nào được đăng công khai cũng sẽ được coi là một Đóng góp.

Bạn hiểu rằng Những đóng góp có thể được nhìn thấy bởi các người dùng khác của Các Dịch vụ và có thể thông qua các trang web của bên thứ ba.

Khi bạn đăng những Đóng góp, bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép (bao gồm việc sử dụng tên, nhãn hiệu và logo của bạn): Bằng cách đăng bất kỳ Đóng góp nào, bạn cấp cho chúng tôi một quyền và giấy phép không hạn chế, vô hạn, không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí, đầy đủ trả tiền, toàn cầu và giấy phép sau để: sử dụng, sao chép, tái sản xuất, phân phối, bán, bán lại, xuất bản, phát sóng, đổi tên lại, lưu trữ, thể hiện công khai, trưng bày công khai, định dạng lại, dịch, trích dẫn (toàn bộ hoặc một phần), và khai thác Đóng góp của bạn (bao gồm, mà không giới hạn đến, hình ảnh, tên và giọng nói của bạn) cho bất kỳ mục đích nào, thương mại, quảng cáo hoặc khác, để chuẩn bị các tác phẩm phái sinh từ Đóng góp của bạn hoặc kết hợp vào các tác phẩm khác, và để cấp phép con giấy phép cho các giấy phép được cấp trong phần này. Việc sử dụng và phân phối của chúng tôi có thể diễn ra trong bất kỳ định dạng phương tiện và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào.

Giấy phép này bao gồm việc sử dụng tên của bạn, tên công ty và tên thương hiệu, nếu có, và bất kỳ nhãn hiệu, dấu hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo và hình ảnh cá nhân và thương mại nào bạn cung cấp.

Bạn chịu trách nhiệm cho những gì bạn đăng hoặc tải lên: Bằng cách gửi cho chúng tôi những Đóng góp và/hoặc đăng những Đóng góp thông qua bất kỳ phần nào của Các Dịch vụ hoặc làm cho những Đóng góp trở nên truy cập thông qua Các Dịch vụ bằng cách liên kết tài khoản của bạn thông qua Các Dịch vụ với bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của bạn, bạn:

 • Xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với các CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM của chúng tôi và sẽ không đăng, gửi, xuất bản, tải lên hoặc truyền qua Các Dịch vụ bất kỳ Đóng góp nào hoặc đăng bất kỳ Đóng góp vi phạm pháp luật, quấy rối, căm ghét, gây hại, vu khống, tục tĩu, lạm dụng, phân biệt đối xử, đe dọa đến bất kỳ người hoặc nhóm nào, chứa nội dung khiêu dâm, sai lệch, gian lận hoặc đánh lừa;
 • Tùy mức cho phép theo luật pháp áp dụng, từ bỏ bất kỳ quyền danh dự nào đối với bất kỳ Đóng góp nào đó;
 • Bảo đảm rằng bất kỳ Đóng góp nào đó là nguyên bản của bạn hoặc bạn có các quyền và giấy phép cần thiết để gửi những Đóng góp đó và bạn có đầy đủ quyền hành cấp cho chúng tôi những quyền đã đề cập trên đối với những Đóng góp của bạn;
 • Bảo đảm và đại diện rằng những Đóng góp của bạn không bao gồm thông tin bí mật.

Bạn chịu một mình trách nhiệm cho những Đóng góp của bạn và bạn đồng ý một cách rõ ràng bồi thường cho chúng tôi bất kỳ thiệt hại nào mà chúng tôi có thể gánh chịu do bạn vi phạm (a) phần này, (b) bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba nào, hoặc (c) luật pháp áp dụng.

Chúng tôi có thể loại bỏ hoặc chỉnh sửa nội dung của bạn: Mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ theo dõi bất kỳ Đóng góp nào, chúng tôi có quyền loại bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ Đóng góp nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo nếu, theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, chúng tôi xem xét Đóng góp đó có hại hoặc vi phạm Điều khoản Pháp lý của chúng tôi. Nếu chúng tôi loại bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ Đóng góp nào như vậy, chúng tôi cũng có thể đình chỉ hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn và báo cáo bạn cho các cơ quan có thẩm quyền.

3. ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Các Dịch vụ, bạn đại diện và cam đoan rằng: (1) tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ là chính xác, đúng, hiện tại và đầy đủ; (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và nhanh chóng cập nhật thông tin đăng ký khi cần thiết; (3) bạn có khả năng pháp lý và đồng ý tuân thủ các Điều khoản Pháp lý này; (4) bạn không phải là người dưới tuổi vị thành niên theo pháp luật của lãnh thổ bạn cư trú; (5) bạn sẽ không truy cập vào Các Dịch vụ thông qua phương tiện tự động hoặc không phải con người, bất kể thông qua bot, mã script hoặc bất kỳ cách nào khác; (6) bạn sẽ không sử dụng Các Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không được ủy quyền nào; và (7) việc sử dụng Các Dịch vụ của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy định áp dụng nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ việc sử dụng hiện tại hoặc trong tương lai của Các Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của chúng).

4. ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

Có thể bạn sẽ phải đăng ký để sử dụng Các Dịch vụ. Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của mình và chịu trách nhiệm cho mọi việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Chúng tôi giữ quyền loại bỏ, thu hồi hoặc thay đổi tên người dùng mà bạn chọn nếu chúng tôi xác định, theo quyết định độc lập của chúng tôi, rằng tên người dùng đó không phù hợp, tục tĩu hoặc gây phản cảm trong bất kỳ cách nào.

5. HỦY BỎ

Tất cả các giao dịch mua hàng không hoàn lại tiền. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây. Việc hủy bỏ của bạn sẽ có hiệu lực vào cuối kỳ hạn trả tiền hiện tại.

Nếu bạn không hài lòng với Các Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại [email protected].

6. PHẦN MỀM

Chúng tôi có thể bao gồm phần mềm để sử dụng liên quan đến Các Dịch vụ của chúng tôi. Nếu phần mềm này đi kèm với thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (“EULA”), các điều khoản của EULA sẽ quy định việc sử dụng phần mềm này. Nếu phần mềm này không đi kèm với EULA, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, có thể thu hồi, cá nhân và không thể chuyển nhượng để sử dụng phần mềm này chỉ trong liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi và tuân thủ các Điều khoản Pháp lý này. Mọi phần mềm và tài liệu liên quan được cung cấp “AS IS” mà không có bất kỳ bảo đảm nào, cả ngụ ý và rõ ràng, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về tính hợp đồng, tính hữu ích cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Bạn chấp nhận mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc hiệu suất của bất kỳ phần mềm nào. Bạn không được sao chép hoặc phân phối lại bất kỳ phần mềm nào trừ khi tuân thủ EULA hoặc các Điều khoản Pháp lý này.

7. CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Các Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Các Dịch vụ. Các Dịch vụ không được sử dụng liên quan đến bất kỳ hoạt động thương mại nào trừ khi được chúng tôi đặc biệt chấp thuận hoặc phê duyệt.

Là người dùng của Các Dịch vụ, bạn đồng ý không thực hiện những hành vi sau đây:

 • Lấy dữ liệu hoặc nội dung khác từ Các Dịch vụ theo cách có hệ thống để tạo hoặc biên soạn một bộ sưu tập, tổng hợp, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục trực tiếp hoặc gián tiếp mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
 • Lừa đảo hoặc gian lận chúng tôi và các người dùng khác, đặc biệt là trong mọi nỗ lực để thu thập thông tin nhạy cảm như mật khẩu người dùng.
 • Làm tròn, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Các Dịch vụ, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thi hành các hạn chế về việc sử dụng Các Dịch vụ và/hoặc Nội dung trong đó.
 • Nói xấu, làm hư hỏng danh tiếng hoặc gây thiệt hại khác liên quan đến chúng tôi và/hoặc Các Dịch vụ, theo quan điểm của chúng tôi.
 • Sử dụng bất kỳ thông tin nào thu thập từ Các Dịch vụ để quấy rối, lạm dụng hoặc gây hại cho người khác.
 • Sử dụng sai mục đích các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi các báo cáo sai lệch hoặc có hành vi sai trái.
 • Sử dụng Các Dịch vụ một cách không phù hợp với bất kỳ luật pháp hoặc quy định áp dụng nào.
 • Tham gia vào việc nhúng hoặc liên kết không được ủy quyền đến Các Dịch vụ.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) các virus, Trojan hoặc các tệp khác, bao gồm việc sử dụng quá nhiều ký tự in hoa và spam (liên tục đăng các văn bản lặp lại), làm gián đoạn việc sử dụng và trải nghiệm liền mạch của bất kỳ bên nào đó khi sử dụng Các Dịch vụ hoặc làm thay đổi, làm hỏng, làm gián đoạn, làm thay đổi hoặc làm can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, hoạt động hoặc bảo trì của Các Dịch vụ.
 • Tham gia vào bất kỳ việc sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng các kịch bản để gửi bình luận hoặc tin nhắn, hoặc sử dụng bất kỳ công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu thông tin nào khác như khai thác dữ liệu, robot hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.
 • Xóa thông báo bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác từ bất kỳ Nội dung nào.
 • Cố gắng giả mạo một người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền thông tin chủ động hoặc bị động, bao gồm, nhưng không giới hạn, các định dạng đổi mới rõ ràng (“gifs”), ảnh pixel 1×1, lỗi web, cookie hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là “phần mềm gián điệp” hoặc “cơ chế thu thập thông tin chủ động” hoặc “pcms”).
 • Can thiệp vào, làm gián đoạn hoặc tạo gánh nặng quá mức cho Các Dịch vụ hoặc các mạng hoặc dịch vụ kết nối với Các Dịch vụ.
 • Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại diện nào của chúng tôi đang cung cấp bất kỳ phần nào của Các Dịch vụ cho bạn.
 • Cố gắng vượt qua bất kỳ biện pháp nào của Các Dịch vụ nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế việc truy cập vào Các Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào của Các Dịch vụ.
 • Sao chép hoặc thích ứng phần mềm của Các Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 • Trừ khi được phép theo luật pháp áp dụng, phân giải, giải mã, phân tích hoặc đảo ngược bất kỳ phần mềm nào trong số các phần mềm bao gồm hoặc liên quan đến Các Dịch vụ.
 • Trừ khi là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn hoặc trình duyệt Internet, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ trình quét, robot, tiện ích cheat, scraper hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Các Dịch vụ, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh không được ủy quyền hoặc phần mềm khác nào.
 • Sử dụng đại lý mua hàng hoặc đại lý mua hàng để thực hiện các giao dịch mua hàng trên Các Dịch vụ.
 • Sử dụng một cách không được ủy quyền bất kỳ phần nào của Các Dịch vụ, bao gồm việc thu thập tên người dùng và/hoặc địa chỉ email của người dùng bằng các phương tiện điện tử hoặc khác nhau với mục đích gửi email không mời, hoặc tạo tài khoản người dùng bằng cách tự động hoặc dưới danh nghĩa giả mạo.
 • Sử dụng Các Dịch vụ như một phần của bất kỳ nỗ lực cạnh tranh nào với chúng tôi hoặc sử dụng Các Dịch vụ và/hoặc Nội dung cho bất kỳ mục đích thu lợi nhuận hoặc hoạt động kinh doanh thương mại nào.

8. GIẤY PHÉP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Giấy phép sử dụng

Nếu bạn truy cập vào Dịch vụ thông qua Ứng dụng, chúng tôi cấp cho bạn một quyền sử dụng có thể thu hồi, không độc quyền, không chuyển nhượng, giới hạn để cài đặt và sử dụng Ứng dụng trên các thiết bị điện tử không dây mà bạn sở hữu hoặc điều khiển, và truy cập cũng như sử dụng Ứng dụng trên các thiết bị đó dưới các điều khoản và điều kiện của giấy phép ứng dụng di động này được quy định trong các Điều khoản Pháp lý này. Bạn không được: (1) trừ khi được phép theo luật pháp áp dụng, dùng mã nguồn mở, đảo ngược, phân tích, cố gắng trích xuất mã nguồn của Ứng dụng hoặc giải mã Ứng dụng; (2) thực hiện bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh, cải tiến, nâng cấp, dịch thuật hoặc tạo công việc phái sinh nào từ Ứng dụng; (3) vi phạm bất kỳ luật pháp, quy tắc hoặc quy định áp dụng nào trong quá trình truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng; (4) gỡ bỏ, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo sở hữu nào (bao gồm bất kỳ thông báo về bản quyền hoặc nhãn hiệu) được đăng bởi chúng tôi hoặc các bên cấp giấy phép của Ứng dụng; (5) sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ hoạt động tạo ra doanh thu, doanh nghiệp thương mại hoặc mục đích khác mà nó không được thiết kế hoặc dành cho; (6) làm cho Ứng dụng có sẵn trên mạng hoặc trong môi trường khác cho phép truy cập hoặc sử dụng bởi nhiều thiết bị hoặc người dùng cùng một lúc; (7) sử dụng Ứng dụng để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm là, trực tiếp hoặc gián tiếp, cạnh tranh với Ứng dụng; (8) sử dụng Ứng dụng để gửi các truy vấn tự động đến bất kỳ trang web nào hoặc gửi bất kỳ email thương mại không được yêu cầu nào; hoặc (9) sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền nào hoặc bất kỳ giao diện hoặc tài sản trí tuệ khác của chúng tôi trong việc thiết kế, phát triển, sản xuất, cấp giấy phép hoặc phân phối bất kỳ ứng dụng, phụ kiện hoặc thiết bị nào để sử dụng với Ứng dụng.

Thiết bị Apple và Android

Các điều khoản sau đây áp dụng khi bạn sử dụng Ứng dụng được lấy từ Cửa hàng Apple hoặc Google Play (mỗi cái được gọi là “Nhà phân phối Ứng dụng”) để truy cập vào Dịch vụ: (1) giấy phép được cấp cho bạn để sử dụng Ứng dụng của chúng tôi chỉ giới hạn là một giấy phép không chuyển nhượng để sử dụng ứng dụng trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Apple iOS hoặc Android, tùy theo trường hợp, và tuân thủ các quy tắc sử dụng được quy định trong các điều khoản dịch vụ của Nhà phân phối Ứng dụng tương ứng; (2) chúng tôi chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ liên quan đến Ứng dụng như đã quy định trong các điều khoản và điều kiện của giấy phép ứng dụng di động này nằm trong các Điều khoản Pháp lý này hoặc theo yêu cầu khác theo luật pháp áp dụng, và bạn xác nhận rằng mỗi Nhà phân phối Ứng dụng không có bất kỳ nghĩa vụ nào cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ liên quan đến Ứng dụng; (3) trong trường hợp Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào áp dụng, bạn có thể thông báo cho Nhà phân phối Ứng dụng tương ứng, và theo các điều khoản và chính sách của nó, Nhà phân phối Ứng dụng có thể hoàn tiền giá mua, nếu có, đã thanh toán cho Ứng dụng, và đối với phạm vi tối đa được cho phép theo luật pháp áp dụng, Nhà phân phối Ứng dụng sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào khác liên quan đến Ứng dụng; (4) bạn cam kết và bảo đảm rằng (i) bạn không đang ở trong một quốc gia đang chịu embargo của chính phủ Mỹ, hoặc đã được chính phủ Mỹ chỉ định là một quốc gia “ủng hộ khủng bố” và (ii) bạn không được liệt kê trong bất kỳ danh sách bị cấm hoặc hạn chế nào của chính phủ Mỹ; (5) bạn phải tuân thủ các điều khoản thỏa thuận của bên thứ ba áp dụng khi sử dụng Ứng dụng, ví dụ: nếu bạn sử dụng ứng dụng VoIP, bạn không được vi phạm thỏa thuận dịch vụ dữ liệu không dây của họ khi sử dụng Ứng dụng; và (6) bạn công nhận và đồng ý rằng Nhà phân phối Ứng dụng là những người hưởng lợi từ các điều khoản và điều kiện nằm trong giấy phép ứng dụng di động này nằm trong các Điều khoản Pháp lý này, và mỗi Nhà phân phối Ứng dụng sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) áp dụng các điều khoản và điều kiện nằm trong giấy phép ứng dụng di động này nằm trong các Điều khoản Pháp lý này đối với bạn như là người hưởng lợi bên thứ ba của nó.

9. TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi thông qua Trang web hoặc Ứng dụng) các liên kết đến các trang web khác (“Trang web của bên thứ ba”) cũng như các bài viết, hình ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng, phần mềm và các nội dung hoặc mục khác thuộc sở hữu của hoặc xuất phát từ bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”). Những Trang web của bên thứ ba và Nội dung của bên thứ ba này không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra về tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào được đăng trên, có sẵn qua, hoặc được cài đặt từ Dịch vụ, bao gồm nội dung, tính chính xác, tính xúc phạm, quan điểm, đáng tin cậy, thực tiễn về bảo mật hoặc chính sách khác của hoặc chứa trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba. Việc bao gồm, liên kết hoặc cho phép việc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào không ngụ ý sự chấp thuận hoặc ủng hộ của chúng tôi đối với chúng. Nếu bạn quyết định rời khỏi Dịch vụ và truy cập vào Trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào, bạn làm điều đó tại rủi ro riêng và bạn nên ý thức rằng những Điều khoản Pháp lý này không còn áp dụng. Bạn nên xem xét các điều khoản và chính sách áp dụng, bao gồm chính sách về quyền riêng tư và việc thu thập dữ liệu, của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập từ Dịch vụ hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào mà bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Dịch vụ. Mọi giao dịch mua hàng bạn thực hiện thông qua các Trang web của bên thứ ba sẽ được thực hiện qua các trang web khác và từ các công ty khác, và chúng tôi không chịu trách nhiệm nào liên quan đến những giao dịch đó, mà chỉ coi như là giữa bạn và bên thứ ba tương ứng. Bạn đồng ý và công nhận rằng chúng tôi không ủng hộ các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web của bên thứ ba và bạn sẽ không đổ lỗi cho chúng tôi về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Ngoài ra, bạn đồng ý không đổ lỗi cho chúng tôi về bất kỳ tổn thất nào bạn gặp phải hoặc hại hoặc hỏng hóc gì khác liên quan đến hoặc phát sinh theo bất kỳ cách nào từ Nội dung của bên thứ ba hoặc bất kỳ liên hệ nào với Trang web của bên thứ ba.

10. QUẢN LÝ DỊCH VỤ

Chúng tôi giữ quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để: (1) Theo dõi Dịch vụ để phát hiện vi phạm các Điều khoản Pháp lý này; (2) Tiến hành hành động pháp lý phù hợp đối với bất kỳ ai, theo quyền đơn phương của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản Pháp lý này, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc báo cáo người dùng đó cho các cơ quan chức năng chấp pháp; (3) Theo quyền đơn phương của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính sẵn có của bạn hoặc vô hiệu hóa (nếu có thể kỹ thuật) bất kỳ đóng góp của bạn hoặc bất kỳ phần nào của nó; (4) Theo quyền đơn phương của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc không chịu trách nhiệm về việc gỡ bỏ khỏi Dịch vụ hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung quá lớn hoặc bất kỳ nội dung nào gây khó khăn đối với hệ thống của chúng tôi; (5) Quản lý Dịch vụ một cách có thiết kế nhằm bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và tạo điều kiện cho hoạt động đúng đắn của Dịch vụ.

11. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi quan tâm đến bảo mật và an ninh dữ liệu. Vui lòng xem xét Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại đây. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ Chính sách Bảo mật của chúng tôi, được tích hợp vào các Điều khoản Pháp lý này. Xin lưu ý rằng Dịch vụ được đặt tại Việt Nam. Nếu bạn truy cập Dịch vụ từ bất kỳ vùng khác trên thế giới có các luật hoặc yêu cầu khác về việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân so với các luật pháp áp dụng tại Việt Nam, thông qua việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chuyển dữ liệu của bạn đến Việt Nam và chấp thuận rõ ràng cho việc dữ liệu của bạn được chuyển và xử lý tại Việt Nam.

12. THỜI GIAN VÀ CHẤM DỨT

Các điều khoản pháp lý này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong suốt thời gian bạn sử dụng dịch vụ. mà không giới hạn bất kỳ điều khoản nào khác của các điều khoản pháp lý này, chúng tôi giữ quyền, theo quyền đơn phương của chúng tôi và không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, từ chối quyền truy cập và sử dụng dịch vụ (bao gồm cả chặn các địa chỉ ip cụ thể), cho bất kỳ người nào với bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho việc vi phạm bất kỳ biểu đạt, bảo đảm, hoặc sự hứa hẹn nào chứa trong các điều khoản pháp lý này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định pháp lý có liên quan. Chúng tôi có thể chấm dứt việc sử dụng hoặc tham gia dịch vụ hoặc xóa tài khoản của bạn và bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào bạn đăng bằng bất kỳ lúc nào, mà không cần cảnh báo, theo quyền đơn phương của chúng tôi.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do nào, bạn bị cấm đăng ký và tạo một tài khoản mới dưới tên của bạn, một tên giả mạo hoặc mượn, hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể hành động thay mặt cho bên thứ ba. Ngoài việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, chúng tôi giữ quyền tiến hành các biện pháp pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc kiện tụng, hình sự và yêu cầu thẩm quyền.

13. SỬA ĐỔI VÀ GIÁN ĐOẠN

Chúng tôi giữ quyền thay đổi, sửa đổi hoặc loại bỏ nội dung của Dịch vụ bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyền đơn phương của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ nào.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ luôn có sẵn. Chúng tôi có thể gặp sự cố về phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện công việc bảo trì liên quan đến Dịch vụ, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi giữ quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm ngưng, ngừng hoặc điều chỉnh Dịch vụ bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn hại hoặc bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ trong bất kỳ thời gian gián đoạn hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ nào. Không có điều gì trong các Điều khoản Pháp lý này sẽ được hiểu là bắt buộc chúng tôi duy trì và hỗ trợ Dịch vụ hoặc cung cấp bất kỳ sửa chữa, cập nhật hoặc bản phát hành nào liên quan đến nó.

14. LUẬT PHÁP ÁP DỤNG

Các Điều khoản Pháp lý này sẽ được quy định và điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam. iLotusLand và bạn chấp nhận không thể thay đổi rằng các tòa án của Việt Nam sẽ có quyền quyết định một cách độc quyền bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh liên quan đến các Điều khoản Pháp lý này.

15. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Nhằm tăng tốc độ giải quyết và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản Pháp lý này (mỗi tranh chấp riêng lẻ gọi là “Tranh chấp” và tập thể là “Tranh chấp”), các Bên đồng ý trước tiên thử đàm phán bất kỳ Tranh chấp nào (ngoại trừ các Tranh chấp được cung cấp rõ ràng dưới đây) một cách không chính thức trong ít nhất 60 ngày trước khi khởi đầu trọng tài. Cuộc đàm phán không chính thức bắt đầu khi một Bên thông báo bằng văn bản cho Bên kia.

16. SỬA CHỮA

Có thể có thông tin trên Dịch vụ có chứa các lỗi chính tả, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm các mô tả, giá cả, tính sẵn có và các thông tin khác. Chúng tôi giữ quyền sửa chữa bất kỳ lỗi chính tả, không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Dịch vụ bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước.

17. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Dịch vụ được cung cấp “như đã có” và “như sẵn có”. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ sẽ hoàn toàn nằm trong rủi ro riêng của bạn. Tới mức tối đa cho phép theo pháp luật, chúng tôi từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, liên quan đến Dịch vụ và việc bạn sử dụng chúng, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về tính trọng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Chúng tôi không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ thông tin nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung của Dịch vụ hoặc nội dung của bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động nào liên kết đến Dịch vụ và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm về bất kỳ (1) lỗi, sai sót hoặc không chính xác của nội dung và tài liệu, (2) thương tích cá nhân hoặc tổn hại tài sản, bất kể loại nào, có nguồn gốc từ việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ, (3) bất kỳ truy cập hoặc sử dụng trái phép nào đối với máy chủ bảo mật của chúng tôi và / hoặc bất kỳ thông tin cá nhân và / hoặc thông tin tài chính nào được lưu trữ trong đó, (4) bất kỳ gián đoạn hoặc chấm dứt truyền thông tới hoặc từ Dịch vụ, (5) bất kỳ lỗi, virus, ngựa gỗ trojan hoặc tương tự nào có thể được truyền tới hoặc thông qua Dịch vụ bởi bất kỳ bên thứ ba nào, và / hoặc (6) bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung và tài liệu nào hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không đảm bảo, chấp nhận, cam kết hoặc giả định trách nhiệm cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo hoặc cung cấp bởi bên thứ ba qua Dịch vụ, bất kỳ trang web liên kết nào hoặc bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động nào được đưa vào bất kỳ banner hoặc quảng cáo nào, và chúng tôi sẽ không tham gia hoặc có trách nhiệm theo bất kỳ cách nào trong việc theo dõi bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Như với việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua bất kỳ phương tiện hoặc môi trường nào, bạn nên sử dụng sự đánh giá tốt nhất của mình và thận trọng khi cần thiết.

18. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi hoặc các giám đốc, nhân viên hoặc đại diện của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, phụ thuộc, mẫu mực, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt, bao gồm mất lợi nhuận, mất doanh thu, mất dữ liệu hoặc các thiệt hại khác phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng có các thiệt hại đó.

19. BẢO VỆ, BỒI THƯỜNG VÀ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và miễn trách nhiệm cho chúng tôi, bao gồm các công ty con, liên kết và tất cả các quan chức, đại lý, đối tác và nhân viên của chúng tôi, khỏi bất kỳ thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm, khiếu kiện hoặc yêu cầu nào, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý và chi phí, do bất kỳ bên thứ ba nào gây ra hoặc phát sinh từ (1) các Đóng góp của bạn; (2) việc sử dụng Dịch vụ; (3) vi phạm các Điều khoản Pháp lý này; (4) bất kỳ vi phạm nào của bạn về các đại diện và bảo đảm được nêu trong các Điều khoản Pháp lý này; (5) vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (6) bất kỳ hành động có hại nào đối với bất kỳ người dùng khác của Dịch vụ mà bạn đã kết nối thông qua Dịch vụ. Không kể đến những điều trước đó, chúng tôi giữ quyền, tại chi phí của bạn, chịu trách nhiệm độc quyền và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường cho chúng tôi, và bạn đồng ý hợp tác, tại chi phí của bạn, trong việc bảo vệ các yêu cầu đó. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu kiện, hành động hoặc thủ tục nào thuộc phạm vi bảo vệ này ngay khi chúng tôi nhận được thông tin về chúng.

20. DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu mà bạn truyền tải đến Dịch vụ để quản lý hiệu suất của Dịch vụ, cũng như dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Mặc dù chúng tôi thực hiện các bản sao dự phòng thường xuyên cho dữ liệu, nhưng bạn chịu một mình trách nhiệm cho tất cả dữ liệu bạn truyền tải hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện bằng cách sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc hỏng hóc nào của bất kỳ dữ liệu nào như vậy và bạn từ đây từ chối bất kỳ quyền hành động nào chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào của dữ liệu đó.

21. GIAO TIẾP, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Việc truy cập vào Dịch vụ, gửi email cho chúng tôi và hoàn tất các biểu mẫu trực tuyến đều tạo thành các giao tiếp điện tử. Bạn đồng ý nhận các giao tiếp điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các giao tiếp khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng cách điện tử, qua email và trên Dịch vụ đều đáp ứng các yêu cầu pháp lý cho việc các thông tin đó phải được viết. BẰNG CÁCH ĐÓ, BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC BẰNG CÁCH ĐIỆN TỬ VÀ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH ĐƯỢC CHUYỂN TỚI BẰNG CÁCH ĐIỆN TỬ, BẰNG CÁCH CHÚNG TÔI HOẶC QUA DỊCH VỤ. Bạn từ bỏ mọi quyền hoặc yêu cầu theo bất kỳ đạo luật, quy định, quy tắc, nghị định hoặc luật pháp khác trong bất kỳ khu vực nào mà yêu cầu chữ ký gốc hoặc việc lưu giữ hoặc cất giữ hồ sơ phi điện tử hoặc việc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài phương tiện điện tử.

22. KHÁC

Các Điều khoản Pháp lý này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được đăng bởi chúng tôi trên Dịch vụ hoặc liên quan đến Dịch vụ đều tạo thành toàn bộ thoả thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản Pháp lý này sẽ không được coi là một việc từ chối quyền hoặc quy định đó. Các Điều khoản Pháp lý này được áp dụng tối đa theo phạm vi cho phép theo pháp luật. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào hoặc toàn bộ chúng cho người khác vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm về bất kỳ mất mát, thiệt hại, chậm trễ hoặc sự thất bại trong việc hành động nào do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ quy định hoặc phần nào trong các Điều khoản Pháp lý này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, quy định đó hoặc phần quy định đó được xem là có thể tách rời khỏi các Điều khoản Pháp lý này và không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và có hiệu lực của các quy định còn lại. Không có mối liên doanh, đối tác, việc làm hoặc mối quan hệ đại lý được tạo ra giữa bạn và chúng tôi như kết quả của các Điều khoản Pháp lý này hoặc việc sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản Pháp lý này sẽ không được hiểu là có tính chiếm trọn với chúng tôi khi chúng tôi soạn thảo chúng. Bạn từ đây từ bỏ bất kỳ và tất cả các lời bào chữa có thể có dựa trên hình thức điện tử của các Điều khoản Pháp lý này và việc các bên không ký kết các Điều khoản Pháp lý này. Nếu bạn có bất kỳ câu, vui lòng liên hệ chúng tôi. Bên ký kết các Điều khoản Pháp lý này chứ không phải là bạn và việc sử dụng Dịch vụ không yêu cầu bạn ký kết các Điều khoản Pháp lý này.

23. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Dịch vụ hoặc nhận thêm thông tin về việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Trang web: https://ilotusland.com/

Số 9A, đường số 6, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Email[email protected]

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.