Skip to content

Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội

Tháng Tám 17, 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở được thành lập theo Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 07/11/2013 của Chính phủ.

toa-nha-so-tnmt-Ha-Noi
Tòa nhà Sở TNMT Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ Sở TNMT Hà Nội

  • Quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản, tài nguyên biển và hải đảo;
  • Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;
  • Quản lý nhà nước về đất đai, địa chính;
  • Quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ;
  • Khảo sát, lập bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề;
  • Quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn;
  • Thanh tra về tài nguyên và môi trường;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Chất lượng môi trường được cải thiện, ô nhiễm môi trường được kiểm soát. Tỷ lệ che phủ rừng ngày càng tăng. Hà Nội đã được công nhận là thành phố môi trường ASEAN năm 2022.

Sở TNMT Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội.


🌏 𝗶𝗟𝗼𝘁𝘂𝘀𝗟𝗮𝗻𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝗘𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 🌏
𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: [email protected]
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: +84 909 403 778
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.ilotusland.com

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.