Skip to content

Làm thế nào để sử dụng trang giám sát trực tuyến hiệu quả?

Tháng Chín 18, 2023

Mất tín hiệu

1. Chỉ tiêu thể hiện không có dữ liệu

2. Chấm tròn thể hiện tình trạng thiết bị mất tín hiệu.

3. Viền ô thể  hiện tình trạng số liệu: tốt.

 

 

 

 

 

 

4. Giới hạn của chỉ tiêu.

Vượt ngưỡng

1. Chấm tròn thể hiện: lỗi thiết bị.

2. Màu sắc số liệu + viền ô thể hiện tình trạng số liệu: tốt.

3. Không có giới hạn.

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.