Skip to content

Server tiếp nhận dữ liệu là gì ?

Tháng Tám 22, 2023

Server tiếp nhận dữ liệu là server sẽ nhận file TXT or CSV từ dataloger gửi về

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.