Skip to content

The importance of environmental monitoring for enterprises today

Posted on August 21, 2023

The environment plays an important role in human existence and development. However, with the rapid development of society, the environment has faced many challenges and negative impacts from human activities. Therefore, environmental monitoring becomes extremely necessary to monitor and protect the environment. This article will clarify the concepts, regulations and importance of monitoring for businesses.

Environmental Monitoring

Concept and regulations on environmental monitoring

According to the regulations in Clause 25, Article 3 of the Environmental Protection Law 2020:

Environmental monitoring is the continuous, periodic, irregular, and systematic monitoring of components and factors affecting the environment and waste to provide information to assess the current status and evolution of environmental quality. environment and negative impact on the environment.

Environmental monitoring helps us monitor changes in the environment. Helps to avoid the risks of pollution or environmental degradation. As well as providing timely measures for areas with potential or polluted environmental risks. At the same time, storing information during monitoring to provide a basis for data for future activities.

Regulations on monitoring

In Article 106 of the Law on Environmental Protection 2020, there are general provisions as follows:

  • Environmental monitoring includes waste monitoring and environmental monitoring, carried out through automatic monitoring, continuous monitoring, periodic monitoring, and monitoring at the request of competent state agencies.
  •  Investment projects, establishments, production facilities, concentrated service, industrial clusters that generate waste into the environment must carry out monitoring according to the provisions in Articles 111 and 112 of the Environmental Protection Law 2020, ensuring compliance with environmental technical standards.
  •  Encourage organizations, individuals to participate in environmental monitoring and disclose information on environmental quality to the community according to the provisions of law. Organizations, individuals monitoring the environment and disclosing information on environmental quality to the community are responsible to the law for the accuracy of the information.
  • This activity must ensure quality and quality control, providing accurate and reliable monitoring results.
  •  Environmental monitoring equipment must be inspected and calibrated according to the regulations of the measurement law.

Reasons why businesses need environmental monitoring

According to statistics, Vietnam uses more than 100,000 tons of plant protection chemicals each year, disposes of more than 23 million tons of domestic waste, 7 million tons of industrial solid waste, and 630,000 tons of hazardous waste while waste and wastewater treatment are still limited.

The economic development, especially industrial production activities, has led to an increase in negative impacts on the environment. Economic development associated with environmental protection has always been one of the most important and top priorities for any country in the world.

Therefore, environmental monitoring is one of the indispensable and extremely important activities. Towards the goal of sustainable environmental development today, each of us needs to perform well in the field. At the same time, each individual contributes to protecting and developing the environment more and more sustainably.

Quan-trac-moi-truong-de-bao-ve-hanh-tinh-xanh
Environmental monitoring to protect the blue planet

The importance of environmental monitoring for businesses

Comply with legal regulations and avoid legal violations on environmental monitoring

Help businesses comply with regulations, standards, and rules related to environmental protection. This is very important to avoid legal violations, avoid financial losses and business reputation.

Environmental protection and minimizing negative impacts 

This helps businesses evaluate the impact of business activities on the surrounding environment. Help identify potential environmental issues and take measures to minimize negative impacts. Environmental protection is not only a social responsibility of businesses but also creates long-term benefits by maintaining a healthy and sustainable environment for the future.

Building image and reputation for businesses 

Enterprises have been carrying out environmental monitoring to demonstrate their commitment to environmental protection and sustainable development. This contributes to building a positive image and reputation for the business, increasing the trust of customers, shareholders and the public.

Meeting customer requirements and enhancing trust

More and more customers are interested in environmental issues and are willing to support green businesses. Helps businesses meet customer requirements, provide accurate information on the environmental impact of products and services, thereby promoting customer choices and enhancing trust and loyalty.

Creating new business opportunities and sustainable development

Furthermore, environmental monitoring can open up new business opportunities for businesses. With the increase in environmental regulations, the development and supply of green solutions, products and technologies capable of protecting the environment will become a potential market. Help businesses recognize and take advantage of this opportunity, creating profits and sustainable development.

quna-trac-moi-truong
Environmental data management and monitoring software of [iLotuLand at Quang Ninh Department of Natural Resources and Environment

Conclusion

In summary, environmental monitoring is a factor that plays an important role in the environmental management of businesses. It helps businesses comply with legal regulations, meet customer and partner requirements, manage risk and improve performance, as well as build a positive image and brand. Through this, businesses can ensure their business activities do not harm the environment and contribute to protecting and preserving environmental resources for future generations.


More information: 
Email: info@ilotusland.com.
Hotline: +84 909 403 778
FacebookiLotusLand – Leading in Industrial IoT Solutions
Linked in: iLotusLand – The 1st IoT Platform in Vietnam

What’s next?

Khí thải công nghiệp tác động đến môi trường
Môi trường không khí đang phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng, khi khí thải từ hoạt động công nghiệp đang tác động mạnh mẽ đến chất lượng không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cận cảnh về khí thải công nghiệp và tác động của nó đến mức độ ô nhiễm không khí. Đồng thời, xem xét những khía cạnh ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và hệ sinh thái tự nhiên. Khí Thải Công Nghiệp và Nguyên Nhân Gây Ô Nhiễm Không Khí Khí…
Read more
ung-dung-IoT-gian-sat-khong-khi
Today, air quality has become a prominent concern for both human health and the natural environment. Increasing urbanization, industrialization, and climate change have led to increasingly severe air pollution. In response to this issue, the Internet of Things (IoT) has emerged as a powerful tool for monitoring ambient air quality. This article will discuss the application of IoT in this field and introduce iLotusLand's IoT solution for monitoring ambient air.
Read more
Phan-mem-iLotusLand-cho-moi-truong
iLotusLand software supports the synthesis and report of measured parameters from the monitoring system, while controlling and analyzing real-time IoT environmental monitoring data. The software relies on data to make intelligent decisions in monitoring environmental waste processing. The measured parameters will always be continuously recorded and in real-time.
Read more
Quan-trac-moi-truong-dinh-ky
Các hoạt động kinh doanh sản xuất của dự án đều có phát sinh nguồn ô nhiễm và tác động ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh. Vì thế, để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh cần thực hiện một số hồ sơ môi trường. Trong đó có báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. Quan trắc môi trường định kỳ là gì? Quan trắc môi trường định kỳ là thường xuyên giám sát, theo dõi số lượng, diễn biến, thực trạng của các nguồn…
Read more
Carbon Market
“Kinh tế xanh” với “Thị trường tín chỉ Carbon” là những cơ chế tài chính góp phần mạnh mẽ vào việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giải quyết các thách thức môi trường. Sự kết nối song song này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh bền vững hơn theo xu hướng toàn cầu. Hãy cùng iLotusLand khởi xướng phong trào phát triển thị trường tín chỉ Carbon tại Việt Nam. Kinh tế Xanh - Hướng đi bền vững Biến đổi khí hậu hiện đang gây ra một số…
Read more
Thông báo là công cụ cho bạn biết điều gì đang xảy ra khi dữ liệu hoặc thiết bị gặp sự cố cụ thể mà người quản lý hoặc nhà điều hành quan tâm. Sự cố thất thường trong việc vận hành là bài toán đặt ra cho các nhà quản lý, vận hành hệ thống liên quan đến trạm quan trắc môi trường cần được tính toán, giải quyết tốc độ nhất có thể. Điều này có thể dẫn đến trì trệ hệ thống, ảnh hưởng chất lượng đầu ra, trực tiếp gây áp lực đến ô nhiễm môi…
Read more

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.