Skip to content

Dịch vụ xử lý file lỗi , mặc dù đã sử dụng các lệnh restart, reload, resurrect để khôi phục, khởi động dịch vụ xử lý file ? ( On premise )

Tháng Chín 18, 2023

💡 Dấu hiệu: vẫn kết nối đến database nhưng không chạy tiếp được

Ta tiến hành dùng lệnh pm2 delete (id) để xoá bỏ tiến trình và tiếp tục mở CMD bằng quyền admin.

Truy cập đến thư mục chứ source và dùng lệnh pm2 reload ecosystem.config để khởi tạo lại tiến trình mới sau đó  dùng lệnh pm2 log (id) để kiểm tra lại tiến trình.

 

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.