Skip to content

Làm sao để truyền dữ liệu file TXT từ dataloger về server tiếp nhận dữ liệu?

Tháng Tám 22, 2023

Bước 1: Có tài khoản FTP để cấu hình truyền , được cung cấp từ người quản lí server tiếp nhận dữ liệu

Bước 2: Cấu hình phía dataloger để truyền về tài khoản đã được cấp (Note: cần kỹ thuật chuyên môn để cấu hình dataloger)

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.