Skip to content

Làm sao để truyền dữ liệu file TXT từ dataloger về server tiếp nhận dữ liệu?

Posted on Tháng Tám 22, 2023

Bước 1: có tài khoản FTP để cấu hình truyền , được cung cấp từ người quản lí server tiếp nhận dữ liệu

Bước 2: Cấu hình phía dataloger để truyền về tài khoản đã được cấp ( Note: cần kỹ thuật chuyên môn để cấu hình dataloger )

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.