Skip to content

How to transfer TXT file data from the datalogger to the data-receiving server?

August 22, 2023

Step 1: Có tài khoản FTP để cấu hình truyền , được cung cấp từ người quản lí server tiếp nhận dữ liệu

Step 2: Cấu hình phía dataloger để truyền về tài khoản đã được cấp (Note: cần kỹ thuật chuyên môn để cấu hình dataloger)

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.