Skip to content

Làm thế nào để tạo mới một trạm quan trắc?

Tháng Chín 18, 2023

💡 Vào menu Cấu hình → chọn Trạm quan trắc → lựa chọn Tạo mới.

giao-dien-phan-mem-quan-ly-moi-truong-ilotusland

Các bước tạo mới trạm quan trắc:

Bước 1: Nhập thông tin trạm cơ bản cho trạm;

giao-dien-phan-mem-quan-ly-moi-truong-ilotusland

Chú thích:

1. Tên trạm (thông tin bắt buộc).

2. Tần suất (phút/lần) (thông tin không bắt buộc).

3. Chọn loại trạm.

4. Ngày hoạt động của trạm (thông tin không bắt buộc).

5. Tọa độ trạm;

  • Kinh độ WGS84 (thông tin bắt buộc).
  • Vĩ độ WGS84 (thông tin bắt buộc).

6. Tín hiệu mất kết nối cho phép người dùng thiết lập thời gian cập nhật tín hiệu.

Bước 2: Kết nối cho trạm;

  • Tiến hành chọn lần lượt loại dữ liệu → nguồn dữ liệu: chọn nguồn dữ liệu của trạm quan trắc vừa tạo (tên nguồn dữ liệu được lấy theo tên file txt chứa các dữ liệu của trạm quan trắc truyền về theo giao thức FTP);
  • Thông số tương ứng: cho phép lựa chọn thông số tương ứng người dùng mong muốn “mapping” với thông số của kết nối nguồn.

Bước 3: Cấu hình ngưỡng cho thông số.

  • Tại trang Cấu hình trạm quan trắc → Chọn Sửa thông tin trạm;

Đặc biệt khi chọn bộ quy chuẩn cho một trạm thì hệ thống sẽ tự động điển giá trị ngưỡng tối đa và tối thiểu vào vị trí thông đó đã cấu hình trong bộ quy chuẩn.

Bước 4: Nhập Thông tin khác (nếu có);

 

Liên hệ ngay với iLotusLand

Tư vấn giải pháp giám sát và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường dễ dàng và hiệu quả.