Skip to content

ESG

esg-tro-nen-quan-trong-hon-bao-gio-het-sau-tac-dong-cua-dich-covid-19
Dịch COVID-19 đã làm thay đổi cảnh quan kinh doanh toàn cầu, đẩy nhanh sự nhận thức về những thách thức môi trường, xã hội và quản trị mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Trong bối cảnh này, việc thúc đẩy và thực hiện các nguyên tắc ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) không chỉ là một nhu cầu mà còn trở thành một ưu tiên cấp bách, đồng thời tạo ra những cơ hội và thách thức mới đối với doanh nghiệp trong việc tạo ra giá trị bền vững và thích ứng với thị trường…
Read more
ESG-la-gi
In the "race" towards sustainable development of businesses in the future, integrating ESG (Environmental - Social - Governance) principles into the strategies and operations of organizations and businesses plays an important role. So what is ESG? "Sustainable investment", "sustainable economy" are concepts that are attracting increasing attention from investors and businesses.
Read more

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.