DATA SHARING​

Allow unlimited connection of third-parties

Không giới hạn

Diverse connections

🎯 Truyền dữ liệu FTP

Các thiết bị truyền dữ liệu về hệ thống iLotusLand thông qua giao thức FTP một cách tự động, liên tục và theo chu kỳ

🎯Giao tiếp dữ liệu Restful API

Restful API là giao thức phổ thông để nhận hoặc truyền dữ liệu từ thiết bị hoặc các ứng dụng bên thứ ba đáp ứng đa dạng nhu cầu

🎯 Bảo mật dữ liệu

Làm chủ hoàn toàn dữ liệu và cho phép tùy chọn dữ liệu được phép chia sẻ theo điều kiện

Case studies

Xem thêm ->

DATA CONNECTION

One Platform for
all of your operation

Kết nối dữ liệu

Camera Controlling

Controlling Remotely

Billing Management

Report Dashboard

Feedback Communication