Skip to content

Làm thế nào kiểm tra file txt của tổ chức hoặc doanh nghiệp gửi về hệ thống có được xử lý và hiển thị lên phần mềm iLotusLand ?

Posted on August 22, 2023

Điều kiện: Bạn phải là người quản trị hệ thống và có quyền truy cập server tiếp nhận dữ liệu.

Bước 1: Truy cập được server tiếp nhận dữ liệu .

Bước 2 : Mở CMD bằng quyền  Administrator trên server tiếp nhận dữ liệu

Bước 3: Chạy lệnh các lệnh pm2 để kiểm tra dịch vụ xử lý file.

  • Lệnh pm2 ls: lệnh kiểm tra dịch vụ xử lý file vẫn còn hay không.

Lệnh pm2 log (id): kiểm tra log để đảm bảo dịch vụ xử lý file vẫn hoạt động bình thường và xác định lỗi nếu có. Note: id chỉ là định danh số thứ tự tiến trình xử lý file ở đây mình là 1 và vì hệ thống chỉ có duy nhất 1 dịch vụ đọc file , ta chỉ quan tâm tên dịch vụ đọc file từ đó tra ra số ID tương ứng bằng lệnh pm2  ls . Cụ thể như sau:

Thông qua lệnh logs ta có thể xem file về hệ thống có được xử lý hay không.

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.