Skip to content

Có thể khôi phục trạm quan trắc đã vô hiệu hóa hay không?

Posted on September 18, 2023

💡 Người dùng sau khi vô hiệu hóa một trạm quan trắc bất kỳ có thể Khôi phục hoặc Loại bỏ.

Các bước thực hiện vô hiệu hóa và khôi phục lại trạm quan trắc:

Bước 1: Người dùng vào menu Cấu hình → chọn Trạm quan trắc → tìm kiếm và lựa chọn trạm cần vô hiệu hóa.

Bước 2: Chọn Vô hiệu hóa.

Bước 3: Ấn vào biểu tượng và lựa chọn Khôi phục.

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.