Skip to content

Khách hàng Cloud là gì ?

Posted on August 18, 2023

Là những đối tượng khách hàng thuê hạ tầng + dịch vụ ( phần cứng + phần mềm ) của CÔNG TY CỔ PHẦN ILOTUSLAND VIỆT NAM cho mục đích sử dụng giám sát, theo dõi, báo cáo dữ liệu quan trắc tự động theo thông tư BTNMT.

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.