Skip to content

Khách hàng On Premise là gì ?

Posted on August 18, 2023

Là những đối tượng khách hàng sử dụng phần mềm của CÔNG TY CỔ PHẦN ILOTUSLAND VIỆT NAM cho mục đích sử dụng giám sát, theo dõi, báo cáo dữ liệu quan trắc tự động theo thông tư BTNMT. Tuy nhiên hạ tầng phần cứng là của khách hàng tự cung cấp.

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.