Skip to content

Khi tạo mới một loại trạm, làm thế nào để tạo biểu tượng?

Posted on September 18, 2023

💡 Các bước tạo biểu tượng mới cho một loại trạm:

Bước 1: Vào menu Cấu hình → chọn Loại trạm → lựa chọn Tạo mới.

Bước 2: Chọn ô Biểu tượng → chọn ‘’+’’ để tải mới hình ảnh hoặc chọn cái hình ảnh gợi ý.

Bước 3: Tùy chỉnh màu sắc cho biểu tượng.

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.