Skip to content

Làm sao để hiển thị tên loại trạm ở nhiều ngôn ngữ khác nhau?

Posted on September 18, 2023

💡 Bước 1: Truy cập menu Cấu hình →  Chọn Loại trạm → Mục Sửa;

Bước 2: Chọn biểu tượng ngôn ngữ tại trường tên.

Bước 3: Thay đổi hiển thị tên ở  3 ngôn ngữ là Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Đài Loan.

Bước 4: Lưu thay đổi.

 

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.