Skip to content

Cách thức thay đổi mật khẩu tài khoản trên App mobile ?

Posted on August 22, 2023

Các bước thay đổi mật khẩu tài khoản:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản → chọn mục Mở rộng.

Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3: Chọn Thay đổi mật khẩu.

Bước 4: Tiến hành thay đổi bằng cách nhập thông tin mật khẩu mới và mật khẩu cũ.

 

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.