Skip to content

Làm thế nào để tạo mới một thông số quan trắc?

Posted on September 18, 2023

💡 Sau khi đăng nhập, người dùng vào menu Cấu hình → chọn Thông số quan trắc → lựa chọn Tạo mới.

Các bước tạo mới chỉ tiêu quan trắc:

Bước 1: Nhập mã thông số.

Bước 2: Nhập tên thông số.

Bước 3: Nhập đơn vị (không bắt buộc).

Bước 4: Nhập số thứ tự cho thông số trong danh sách tất cả các thông số.

Bước 5: Ấn Lưu để kết thúc thao tác tạo mới.

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.