Skip to content

Làm thế nào để trích xuất báo cáo tỷ lệ vượt ngưỡng của trạm quan trắc trong một khoảng thời gian?

Posted on September 18, 2023

💡 Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn các điều kiện lọc;

Bước 2: Ấn Tìm kiếm;

Bước 3: Ấn Xuất dữ liệu Excel

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.