Skip to content

Open Hiring

Senior Full-stack Development

Posted on January 15, 2024
Mô tả công việc Thiết kế, phát triển và triển khai phần mềm: Senior Developer có trách nhiệm thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng, sản phẩm phần mềm và các giải pháp công nghệ thông tin. Giám sát và hướng dẫn các nhân viên cấp dưới: Senior Developer có trách nhiệm giám sát và hướng dẫn các nhân viên cấp dưới, giúp đỡ họ hoàn thành công việc một cách hiệu quả và phát triển nghề nghiệp của họ. Đảm bảo chất lượng và hiệu suất của sản phẩm: Senior Developer phải đảm bảo chất lượng và hiệu suất…
Read more

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.