Skip to content

Tại trang chủ – giám sát hệ thống, giám sát dữ liệu tổng quan như thế nào?

Posted on August 18, 2023

Giám sát tổng quan số lượng trạm thống kê theo tình trạng dữ liệu.

Chú thích:

  1. Tổng số trạm thống kê theo tình trạng dữ liệu tương ứng (4 trạng thái).
  2. Tổng số trạm thống kê theo từng loại trạm tương ứng với tình trạng dữ liệu.

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.