Skip to content

Tại trang giám sát danh sách, nhận biết số liệu vượt ngưỡng như thế nào?

Posted on September 18, 2023
  1. Số liệu vượt ngưỡng là các số liệu nhấp nháy màu đỏ, khi có số liệu vượt ngưỡng hệ thống cảnh báo kèm âm thanh tức thời tại thời điểm vừa cập nhật số liệu.
  2. Các số liệu nhấp nháy màu đỏ kèm theo ký hiệu chấm tròn đỏ thể hiện trạng thái thiết bị lỗi.

Get started with iLotusLand today

Consulting on solutions to monitor and manage environmental monitoring data easily and effectively.